Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie


Informacja o otwarciu naboru wniosków o dotację dla sklepików szkolnych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie informuje, że w związku z wejściem w życie w dn. 23.07.2021 r. przepisów  art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.),  w systemie praca.gov.pl uruchomiony został elektroniczny formularz wniosku o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na terenie jednostek systemu oświaty.

Logo DBKDS

 

Tarcza antykryzysowa - zmiany w zawartych umowach

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 roku, poz.1192),  Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że:
  • umowy o dofinansowanie, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze i art. 15zze2,
  • umowy o udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 15zzd oraz art. 15zzda,
  • umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w art. 15zze4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm), zawarte przed dniem 1 lipca 2021 roku ulegają zmianie z mocy prawa.

Ustawa nowelizująca tzw. ustawę covid-19 wprowadza zasady postępowania w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych wypłaconych na podstawie w/w przepisów lub ich nienależnego otrzymania.

Na mocy ww. ustawy starosta z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy jest uprawniony do umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu spłaty, rozłożenia na raty  określonych należności.

W przypadku, gdy wysokość kwoty otrzymanego wsparcia (dofinansowania, dotacji, pożyczki) wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest równa lub wyższa niż 1500 zł, niezbędne do podjęcia decyzji  jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwego wojewody. 
Ustawa reguluje także kwestie postępowania z wnioskami o umarzanie, odraczanie terminów płatności lub terminów spłaty rat należności cywilnoprawnych lub publicznoprawnych udzielonych na podstawie w/w przepisów, złożonymi przed dniem ogłoszenia ustawy, tj. przed 1 lipca 2021 roku.
 

Nowelizacja przepisów w zakresie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie informuje, że opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 713).

Przepisy wprowadzają m.in. następujące zmiany:
  1. rozszerzenie zakresu podmiotowego o 17 nowych branż tj. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży sprzedaży detalicznej (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, audiowizualny, oprogramowanie, wyroby tekstylne, metalowe, szkło, farby, dywany, chodniki, pokrycia podłogowe i ścienne, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, meble, sprzęt oświetleniowy, sprzęt sportowy, gry, zabawki, kosmetyki i artykuły toaletowe, zegarki i biżuteria) branży wypożyczania i dzierżawy artykułów użytku osobistego i domowego, wynajmu maszyn, usług fryzjerskich i kosmetycznych, a także w branży pasażerskiego transportu lotniczego;
  2.  dodanie nowego terminu (luty 2020 r.), w stosunku do którego można zweryfikować spadek przychodu przedsiębiorcy;
  3. zmianę terminów, w których dokonuje się oceny oznaczenia PKD i weryfikacji ewentualnego zawieszenia działalności przedsiębiorcy: 31 marca 2021 r.;
  4. zmianę dotyczącą liczby dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach, do których może być uprawniony przedsiębiorca: dotacji będzie można udzielić od jednego do pięciu razy w zależności od branży
  5. wydłużenie okresu składania wniosków o ww. dotację do 31 sierpnia 2021 r. Przepisy rozporządzenia w zakresie ww. dotacji wchodzą w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.
Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl


 
Załączniki
Zasady udzielania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców obowiązująe od 26.04.2021.pdf (pdf, 172 KB)
Umowa dotacji obowiązująca od 26.04.2021.pdf (pdf, 135 KB)

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH

WAŻNE !!! - DLA OSÓB POTWIERDZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ DO PRACY !!!

AKTUALNOŚCI

Czytaj więcej w temacie: AKTUALNOŚCI

Projekt konkursowy,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe   Celem głównym...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w 2020 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na   „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V)". Realizacja projektu potrwa 3 lata od  01.01.2020 r. – do 31.12.2022 r. Wartość projektu to 7 380 086 PLN. Wysokość...

Aktywizacja zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI) Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie z dniem 01.01.2021 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI)". Wartość...

Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie brzozowskim " (VII) 01.01.2021 r. rozpoczęła się już siódma edycja projektu pozakonkursowego  „ Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie brzozowskim " (VII) w na którego realizację Powiatowy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt konkursowy,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe   Celem głównym...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w 2020 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na   „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V)". Realizacja projektu potrwa 3 lata od  01.01.2020 r. – do 31.12.2022 r. Wartość projektu to 7 380 086 PLN. Wysokość...

Aktywizacja zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI) Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie z dniem 01.01.2021 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI)". Wartość...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Rynek 9
36-200 Brzozów
Tel.: 13 43 421 37
Tel.: 13 43 421 48
Tel.: 13 43 421 49
Fax: 13 43 080 70
e-mail 1: sekretariat@pup-brzozow.pl
e-mail 2: rzbr@praca.gov.pl
Adres skrzynki ePUAP: /pupbrzozow/SkrytkaESP

Złóż pismo do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę