Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie


Informacja o otwarciu naboru wniosków o dotację dla sklepików szkolnych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie informuje, że w związku z wejściem w życie w dn. 23.07.2021 r. przepisów  art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.),  w systemie praca.gov.pl uruchomiony został elektroniczny formularz wniosku o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na terenie jednostek systemu oświaty.

Logo DBKDS

 

Tarcza antykryzysowa - zmiany w zawartych umowach

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 roku, poz.1192),  Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że:
 • umowy o dofinansowanie, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze i art. 15zze2,
 • umowy o udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 15zzd oraz art. 15zzda,
 • umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w art. 15zze4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm), zawarte przed dniem 1 lipca 2021 roku ulegają zmianie z mocy prawa.

Ustawa nowelizująca tzw. ustawę covid-19 wprowadza zasady postępowania w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych wypłaconych na podstawie w/w przepisów lub ich nienależnego otrzymania.

Na mocy ww. ustawy starosta z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy jest uprawniony do umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu spłaty, rozłożenia na raty  określonych należności.

W przypadku, gdy wysokość kwoty otrzymanego wsparcia (dofinansowania, dotacji, pożyczki) wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest równa lub wyższa niż 1500 zł, niezbędne do podjęcia decyzji  jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwego wojewody. 
Ustawa reguluje także kwestie postępowania z wnioskami o umarzanie, odraczanie terminów płatności lub terminów spłaty rat należności cywilnoprawnych lub publicznoprawnych udzielonych na podstawie w/w przepisów, złożonymi przed dniem ogłoszenia ustawy, tj. przed 1 lipca 2021 roku.
 

Nowelizacja przepisów w zakresie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie informuje, że opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 713).

Przepisy wprowadzają m.in. następujące zmiany:
 1. rozszerzenie zakresu podmiotowego o 17 nowych branż tj. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży sprzedaży detalicznej (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, audiowizualny, oprogramowanie, wyroby tekstylne, metalowe, szkło, farby, dywany, chodniki, pokrycia podłogowe i ścienne, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, meble, sprzęt oświetleniowy, sprzęt sportowy, gry, zabawki, kosmetyki i artykuły toaletowe, zegarki i biżuteria) branży wypożyczania i dzierżawy artykułów użytku osobistego i domowego, wynajmu maszyn, usług fryzjerskich i kosmetycznych, a także w branży pasażerskiego transportu lotniczego;
 2.  dodanie nowego terminu (luty 2020 r.), w stosunku do którego można zweryfikować spadek przychodu przedsiębiorcy;
 3. zmianę terminów, w których dokonuje się oceny oznaczenia PKD i weryfikacji ewentualnego zawieszenia działalności przedsiębiorcy: 31 marca 2021 r.;
 4. zmianę dotyczącą liczby dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach, do których może być uprawniony przedsiębiorca: dotacji będzie można udzielić od jednego do pięciu razy w zależności od branży
 5. wydłużenie okresu składania wniosków o ww. dotację do 31 sierpnia 2021 r. Przepisy rozporządzenia w zakresie ww. dotacji wchodzą w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.
Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl


 
Załączniki
Zasady udzielania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców obowiązująe od 26.04.2021.pdf (pdf, 172 KB)
Umowa dotacji obowiązująca od 26.04.2021.pdf (pdf, 135 KB)

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH

WAŻNE !!! - DLA OSÓB POTWIERDZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ DO PRACY !!!

AKTUALNOŚCI

 • Informacja o otwarciu naboru wniosków o dotację dla sklepików szkolnych

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie informuje, że w związku z wejściem w życie w dn. 23.07.2021 r. przepisów   art. 15zze 4a  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

 • Tarcza antykryzysowa - zmiany w zawartych umowach

  W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 roku, poz.1192),  Powiatowy Urząd Pracy w...

 • Nabór wniosków KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie ogłasza nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)   Nabór od 07.07.2021r. do 23.07.2021 r. Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu. Środki KFS w 2021 roku będą przeznaczone na: ...

 • Spotkanie z WKU

  W dniu 12.07.2021 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku. Podczas spotkania z osobami poszukującymi pracy, przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień przedstawi proces rekrutacji oraz wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o...

 • Informacja o rozpoczęciu naboru osób bezrobotnych pow. 30 r.ż. do uczestnictwa w projekcie

      Informacja o rozpoczęciu naboru osób bezrobotnych pow. 30 r.ż. do uczestnictwa w projekcie       Informujemy o rozpoczęciu, z dniem 14 czerwca br.  naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 i...

Czytaj więcej w temacie: AKTUALNOŚCI

Projekt konkursowy,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe   Celem głównym...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w 2020 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na   „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V)". Realizacja projektu potrwa 3 lata od  01.01.2020 r. – do 31.12.2022 r. Wartość projektu to 7 380 086 PLN. Wysokość...

Aktywizacja zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI) Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie z dniem 01.01.2021 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI)". Wartość...

Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie brzozowskim " (VII) 01.01.2021 r. rozpoczęła się już siódma edycja projektu pozakonkursowego  „ Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie brzozowskim " (VII) w na którego realizację Powiatowy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt konkursowy,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe   Celem głównym...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w 2020 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na   „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V)". Realizacja projektu potrwa 3 lata od  01.01.2020 r. – do 31.12.2022 r. Wartość projektu to 7 380 086 PLN. Wysokość...

Aktywizacja zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI) Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie z dniem 01.01.2021 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI)". Wartość...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Rynek 9
36-200 Brzozów
Tel.: 13 43 421 37
Tel.: 13 43 421 48
Tel.: 13 43 421 49
Fax: 13 43 080 70
e-mail 1: sekretariat@pup-brzozow.pl
e-mail 2: rzbr@praca.gov.pl
Adres skrzynki ePUAP: /pupbrzozow/SkrytkaESP

Złóż pismo do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę