Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie


Informacja o otwarciu naboru wniosków o dotację

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie informuje, że w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2371)  w dniu 1.01. 2022 r. została uruchomiona pomoc finansowa kierowana do przedstawicieli branż, prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje).

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

W ramach pakietu wsparcia powiatowe urzędy pracy wypłacać będą jednorazowe dotacje do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, którzy w grudniu 2021 r. odnotowali co najmniej 40% spadek przychodu i spełniali na dzień 31 marca 2021 r. warunek dot. przeważającego kodu PKD.
Wnioski o dotację można składać do powiatowych urzędów pracy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r. wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.Logo - wniosek na udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia dział. gosp. mikro i małego przedsiębiorcy rozp. 3 kody PKD (PSZ-DBKDG)
Załączniki
Zasady udzielania dotacji (pdf, 106 KB)

Tarcza antykryzysowa - zmiany w zawartych umowach

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 roku, poz.1192),  Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że:
  • umowy o dofinansowanie, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze i art. 15zze2,
  • umowy o udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 15zzd oraz art. 15zzda,
  • umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w art. 15zze4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm), zawarte przed dniem 1 lipca 2021 roku ulegają zmianie z mocy prawa.

Ustawa nowelizująca tzw. ustawę covid-19 wprowadza zasady postępowania w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych wypłaconych na podstawie w/w przepisów lub ich nienależnego otrzymania.

Na mocy ww. ustawy starosta z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy jest uprawniony do umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu spłaty, rozłożenia na raty  określonych należności.

W przypadku, gdy wysokość kwoty otrzymanego wsparcia (dofinansowania, dotacji, pożyczki) wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest równa lub wyższa niż 1500 zł, niezbędne do podjęcia decyzji  jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwego wojewody. 
Ustawa reguluje także kwestie postępowania z wnioskami o umarzanie, odraczanie terminów płatności lub terminów spłaty rat należności cywilnoprawnych lub publicznoprawnych udzielonych na podstawie w/w przepisów, złożonymi przed dniem ogłoszenia ustawy, tj. przed 1 lipca 2021 roku.
 

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH

WAŻNE !!! - DLA OSÓB POTWIERDZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ DO PRACY !!!

AKTUALNOŚCI

Czytaj więcej w temacie: AKTUALNOŚCI

Projekt konkursowy,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe   Celem głównym...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w 2020 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na   „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V)". Realizacja projektu potrwa 3 lata od  01.01.2020 r. – do 31.12.2022 r. Wartość projektu to 7 380 086 PLN. Wysokość...

Aktywizacja zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI) Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie z dniem 01.01.2021 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI)". Wartość...

Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie brzozowskim " (VII) 01.01.2021 r. rozpoczęła się już siódma edycja projektu pozakonkursowego  „ Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie brzozowskim " (VII) w na którego realizację Powiatowy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt konkursowy,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe   Celem głównym...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w 2020 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na   „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V)". Realizacja projektu potrwa 3 lata od  01.01.2020 r. – do 31.12.2022 r. Wartość projektu to 7 380 086 PLN. Wysokość...

Aktywizacja zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI) Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie z dniem 01.01.2021 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI)". Wartość...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Rynek 9
36-200 Brzozów
Tel.: 13 43 421 37
Tel.: 13 43 421 48
Tel.: 13 43 421 49
Fax: 13 43 080 70
e-mail 1: sekretariat@pup-brzozow.pl
e-mail 2: rzbr@praca.gov.pl
Adres skrzynki ePUAP: /pupbrzozow/SkrytkaESP

Złóż pismo do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę