Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie


Nagłówek

Aktualności

Zakończenie naboru wniosków KFS

Uprzejmie informujemy o zakończeniu naboru przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

UWAGA PRACODAWCY

UWAGA PRACODAWCY  !!! Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje o możliwości składania wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia. Zatrudnienie skierowanych osób bezrobotnych będzie...

Ważna informacja dla pracodawców !!!

Informujemy, że pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozowie umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych pow. 50 r. ż, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż oraz doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy) ma...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przystępuje do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (III)" – na który otrzyma blisko 3,5 mln złotych . Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie rozpoczął nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie rozpoczął nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (III)" Projekt „ Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (III)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - PUP Brzozów

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego podejmowanego przez pracodawcę lub pracowników z inicjatywy lub za zgoda pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych...

Ankieta KFS

UWAGA PRACODAWCY ! KFS 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że można skadać zapotrzebowanie na środki finansowe rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. według nastęujacych priorytetów: Priorytet I - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, który nie posiadają kwalifikacji pełnych na...

Zakończenie naboru

Uprzejmie informujemy o zakończeniu naboru przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki ubezpieczenia społecznego skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia. ...

Informacja

INFORMACJA dla bezrobotnych będących właścicielami lub posiadaczami nieruchomości rolnej oraz bezrobotnych podlegających jako współmałżonek lub domownik ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że od 2016 r. uległy zmianie przeliczniki...

KFS - zakończenie naboru wniosków

Uprzejmie informujemy o zakończeniu naboru przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

„Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (II)”

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przystępuje do realizacji drugiej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim” – na który otrzyma w 2016 r. ponad 3,5 mln złotych. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez...

Przetarg nieograniczony - badania lekarskie

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE ogłasza przetarg nieograniczony   na badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie oraz badania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie ...

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego PAI (Program Aktywizacja i Integracja) z dnia 03.02.2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - PAI z dnia 03.02.2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Doprowadzenie do zatrudnienia - Ogłoszenie z dnia 02.02.2016 r.

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 36-200 Brzozów, ul. Rynek 9   Przedmiotem zamówienia jest usługa doprowadzania do zatrudnienia 20 osób bezrobotnych tj. do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych stanowiących odpowiednią pracę przez okres, co najmniej 6...

Wyświetlanie 16 - 30 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę